เชียงใหม่ เตรียมบังคับใช้กฎหมาย ไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลง “คลองแม่ข่า” แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย

183

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการ และบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองแม่ข่า ไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลงคลอง แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคลองแม่ข่าในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) ได้รายงานต่อในที่ประชุมถึงคุณภาพน้ำของคลองแม่ข่า ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบเก็บตัวอย่างน้ำในคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ทั้งหมด 12 จุดแล้ว ส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ถึงเสื่อมโทรมมาก ซึ่งเกิดจากบ้านเรือน และสถานประกอบการส่วนใหญ่ระบายน้ำทิ้งลงสู่คลอง จึงได้เตรียมบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการ รวมถึงบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง ไม่ให้ปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดลงสู่คลองแม่ข่าโดยตรง ซึ่งการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จะต้องจัดการน้ำเสียที่ต้นทางควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ให้แหล่งกำเนิดมลพิษมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในคลองเน่าเสียและเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม

ส่วนการพัฒนาที่อยู่อาศัยพื้นที่ริมคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา คณะทำงานด้านการจัดการที่อยู่อาศัย ได้ดำเนินการจัดการที่อยู่อาศัยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเน้นการสร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงเพิ่มมากขึ้น โดยการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ในพื้นที่รูปธรรมชุมชนหัวฝาย กำแพงงาม (ที่ดินใหม่) จะมีการจัดเวทีการพิจารณาเรื่องสิทธิการอยู่อาศัยในที่ดินใหม่ ทั้งในคณะเทศบาลและจังหวัด ตลอดจนกำหนดพื้นที่รองรับ ออกแบบผังการใช้ที่ดิน และออกแบบอาคาร ในพื้นที่ชุมชนระแกง ได้ออกแบบการทำงานร่วมกับใจบ้าน ในการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในที่ดินเดิม ปัจจุบันมีเจ้าของสัญญาเช่ากับธนารักษ์ 19 ราย มีคนสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 10 ครัวเรือน ซึ่งต่อไปจะมีการออกแบบผังการอยู่อาศัยร่วมกับชุมชนต่อไป ส่วนพื้นที่คล่อมคลองในที่ดินสาธารณะ มีการสำรวจข้อมูลและมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ประสงค์ออกจากพื้นที่หากมีที่ดินรองรับจำนวนทั้งหมด 82 ครัวเรือน โดยทุกครัวเรือนได้ร่วมกระบวนการออมทรัพย์กับ พอช. ทั้งหมด ซึ่งจะมีการหาที่ดินรองรับที่อยู่อาศัยของประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลในลำคลอง เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้อย่างคล่องตัว ไม่เน่าขังตามจุดต่างๆ จนทำให้เกิดเป็นน้ำเน่าเสียภายหลัง อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่สำคัญที่สุดในการพลิกฟื้นคลองแม่ข่า ให้กลับมีคุณภาพที่ดีขึ้น คือการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน ที่จะช่วยกันรักษาคุณภาพน้ำ และลดการระบายน้ำเสียลงสู่คลองแม่ข่าให้น้อยลง

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่