กลุ่มผู้ปกครองนักศึกษา มช. ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงอธิการบดีฯ ขอลดค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงวิกฤติโควิด-19

3953

กลุ่มผู้ปกครองนักศึกษา มช. ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงอธิการบดีฯ ขอลดค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงวิกฤติโควิด-19

     วันที่ 18 เมษายน 2563 รายงานข่าวแจ้งว่า ได้มีการเผยแพร่ จดหมายเปิดผนึก จากกลุ่มผู้ปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในช่วงวิกฤติโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) โดยระบุว่า

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยเริ่มมาตรการปิดตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส มาตรการดังกล่าวส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจำนวนมากไม่อาจดำเนินต่อไปได้ ธุรกิจ ห้างร้าน สถานบริการ และกิจการส่วนตัวจำนวนมากในจังหวัดต่าง ๆ ต้องปิดตัว หรือมิเช่นนั้นก็ลดจำนวนการจ้างงานลง ก่อให้เกิดภาวะตกงาน ขาดรายได้ และประชาชนจำนวนไม่น้อยที่มิได้มีรายได้ประจำต้องยังชีพด้วยความอัตคัด และยากลำบาก

      ท่ามกลางสภาพวิกฤติเช่นนี้ ผู้ปกครองนักศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทางเศรษฐกิจอันหนักหน่วงดังกล่าว แม้ว่ารัฐบาลจะได้ดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้างแล้ว แต่มาตรการช่วยเหลือเหล่านั้นยังคงมีความล่าช้าและไม่เพียงพอต่อการบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่รายได้กลับลดลง ได้ทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานที่เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลายเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสสำหรับผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่ไม่สามารถประกอบอาชีพดังเดิม เนื่องจากการปิดตัวลงของกิจการต่างๆ

      จากการติดตามข่าวจากสื่อต่างๆของทางมหาวิทยาลัย ทางกลุ่มผู้ปกครองนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักดีว่าทางมหาวิทยาลัยมิได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาดังกล่าว และพยายามบรรเทาภาระของนักศึกษาโดยการออกมาตรการต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งกองทุนกู้ยืม 250 ล้านบาท การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาลง 10% ตลอดจนการจัดสรรทุนการศึกษาขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มผู้ปกครองเห็นว่า มาตรการที่มหาวิทยาลัยออกมานั้น ยังไม่เพียงพอต่อการชดเชยและเยียวยาความเดือดร้อนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ แม้ว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี จำนวน 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา จะไม่ได้สูงมากนัก

     แต่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจขณะนี้ ค่าธรรมเนียมซึ่งเรียกเก็บต่อภาคการศึกษาในจำนวนนี้ กลับเป็นภาระที่หนักหน่วงสำหรับผู้ปกครองส่วนใหญ่ การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาลงในอัตรา 10% ของมหาวิทยาลัย จึงไม่น่าจะสามารถแบ่งเบาภาระของนักศึกษาและผู้ปกครองได้อย่างแท้จริง ตลอดจนกองทุนเงินยืม 250 ล้านบาท ก็มิใช่เงินอุดหนุน หากแต่จะสร้างภาระหนี้สินต่อไปในอนาคต มาตรการที่ไม่เพียงพอของมหาวิทยาลัย จะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นักศึกษาไม่สามารถที่จะเรียนและสำเร็จการศึกษาได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

     กลุ่มผู้ปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอใคร่ขอเสนอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีมาตรการการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาลง 30% เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ทั้งผู้ปกครองและนักศึกษาต่างกำลังประสบอยู่ ณ ขณะนี้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเรียกร้องนี้ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นสถาบันการศึกษาที่ผู้ปกครองนักศึกษาต่างก็เชื่อมั่นและศรัทธาเสมอมา

      โดยได้มีการเชิญชวนผู้ปกครองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หากท่านมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเยียวยา นศ.มช. ด้วยการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาลง 30% เพราะสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อ “รายได้ของครอบครัว” ที่ต้องแบกรับภาระด้านค่าเทอมของนักศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆของนักศึกษา การปรับลดค่าธรรมเนียมในครั้งนี้เป็นความจำเป็นที่ทาง มช.ควรแสดงแสดงความจริงใจในการลดภาระให้แก่ผู้ปกครองของนักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
-มช. ตั้งกองทุน 250 ล้านบาท ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 พร้อมลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพักในมหาวิทยาลัย

U3wLpf.jpg

Facebook Comments