Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ จังหวัดเชียงใหม่จัดการอํานวยความสะดวกสําหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดเชียงใหม่จัดการอํานวยความสะดวกสําหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-

จังหวัดเชียงใหม่จัดการอํานวยความสะดวกสําหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID – 19))

ตามที่จังหวัดได้แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการ ป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COMD – 19) จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นศูนย์เฉพาะกิจ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Corona irus Disease (COVID – 19)) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่าในขณะนี้ผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับ ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID – 19)) มีเป็นจํานวนมาก รวมถึง มีผู้มารับของบริจาคเป็นจํานวนมากและยืนใกล้ชิดกันอาจส่งผลกระทบต่อการระบาดของโรคดังกล่าว และไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง Social distancing หรือ “การเว้นระยะห่างทางสังคม ที่ให้เว้นระยะห่างระหว่างกันหรือการชุมนุมของประชาชนต้องไม่เกิน 900 คน เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก แก่ผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคอาหารและสิ่งของแก่ประชาชนผู้มารับบริจาคอาหารและสิ่งของ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคอาหารหรือสิ่งของ ทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID-19)) และมีหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนําอาหารหรือสิ่งของ ส่งมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบถึงครัวเรือนโดยที่ไม่ต้องเป็นภาระในการเดินทาง ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทําหลักฐานการ รับ – มอบสิ่งของ และบันทึกรูปถ่ายเป็นหลักฐานแสดงแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอาหาร และสิ่งของ

๒. กรณีที่ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะมอบอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบด้วยตนเองให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอํานวยความสะดวกดังนี้

๒.๑ จัดยานพาหนะและเจ้าหน้าที่นําผู้มีจิตศรัทธาไปส่งมอบอาหารหรือสิ่งของ ณ ครัวเรือนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

๒.๒ จัดเตรียมสถานที่และนัดหมายผู้ที่ได้รับผลกระทบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา ทั้งนี้บริเวณ พื้นที่ดังกล่าวควรอยู่ในบริเวณที่พักอาศัยของผู้ได้รับผลกระทบ และสามารถรองรับประชาชนตามมาตรการ Social distancing หรือ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” รวมทั้งปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID – 19)) สําหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการรวมตัว ของคนหมู่มาก รวมถึงการแจกอาหารและสิ่งของควรจํากัดครั้งละไม่เกิน ๑๐๐ คน

 

Must Read

เชียงใหม่บุกรวบ เครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ ย่านเจ็ดยอดเปิดเป็นโรงเรียนสอนดำน้ำบังหน้า จ้างเด็กวัยรุ่นจบใหม่ทำงานหาลูกค้า โปรโมทเว็บไซต์

เชียงใหม่บุกรวบ เครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ ย่านเจ็ดยอดเปิดเป็นโรงเรียนสอนดำน้ำบังหน้า จ้างเด็กวัยรุ่นจบใหม่ทำงานหาลูกค้า โปรโมทเว็บไซต์ เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 25 ม.ค.64 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค 5 , ชุดสืบสวน สภ.ช้างเผือก นำโดย พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจค้นและจับกุมกลุ่มขบวนการพนันออนไลน์ รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่บริเวณภายในโครงการ 147 อเวนิว...
error: Alert: Content is protected !!