เริ่มแล้ว! 1 เม.ย. 67 ขึ้นค่าธรรมเนียมสนามบินผู้โดยสารขาออกทั้งต่างประเทศและในประเทศ เพิ่มอีกคนละ 30 บาท

120

1 เม.ย. 67 – ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT) เปิดเผยว่า AOT จะปรับขึ้นค่าภาษีสนามบินผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charges: PSC) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

– ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โดยปรับจาก 700.- บาทต่อคน เป็น 730.- บาทต่อคน และค่า PSC
– ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ปรับจาก 100.- บาทต่อคน เป็น 130.- บาทต่อคน

5.3c79cdfe1e88da8d6.jpeg

โดยสาเหตุที่ปรับค่าภาษีสนามบินเนื่องจากมีต้นทุนอัตราค่าบริการที่เพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบัน AOT ได้นําระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing Systems: CUPPS) มาให้บริการ ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ AOT ทั้ง 6 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความปลอดภัยในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น เช่น

(1) บริการตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Terminal Equipment: CUTE) ที่เข้ามาช่วยยกระดับการให้บริการของเคาน์เตอร์เช็กอินเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับ ซึ่งการบริการบนมาตรฐานเดียวกันกับท่าอากาศยานระดับสากล
(2) บริการเช็กอินด้วยตัวเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service: CUSS) เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารไม่ต้องรอแถวเช็กอิน อีกทั้งยังสามารถเช็กอินล่วงหน้าเป็นเวลา 6 – 12 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน)
(3) บริการรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop: CUBD) สำหรับให้ผู้โดยสารสามารถโหลดสัมภาระได้ด้วยตนเอง