ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ มียาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด สันนิษฐานเป็นผู้เสพ

21

10 ม.ค. 67 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. 2567 โดยมีสาระเกี่ยวกับการครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ในปริมาณเล็กน้อยตามที่กำหนดดังต่อไปนี้ในปริมาณเล็กน้อยตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

1) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1
(ก) แอมเฟตามีน (amphetamine หรือ anfetamine) มีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม
(ข) เอ็น – เอทิล เอ็มดีเอ หรือ เอ็มดีอี (N – ethyl MDA หรือ MDE) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม
(ค) เฮโรอีน (heroin หรือ diacetylmorphine) มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 300 มิลลิกรัม
(ง) เดกซ์โทรไลเซอร์ไจด์ ((+) – lyserside) หรือแอลเอสดี (LSD) หรือแอลเอสดี – 25 (LSD 25) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม
(จ) เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine หรือ methamphetamine) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม
(ฉ) เมทิลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (methylenedioxyamphetamine หรือ ten an fetamine หรือ MDA) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม
(ช) 3,4 -เมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (3,4 – methylenedioxymethamphetamine หรือ methylenedioxymethamphetamine หรือ ecstasy หรือ MDMA) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม

(2) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
(ก) โคคาอีน (cocaine) มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 มิลลิกรัม
(ข) ฝิ่น มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัม

(3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
(ก) พืชฝิ่นหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้ฝิ่นหรือแอลคาลอยด์ของฝิ่น มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 15,000 มิลลิกรัม
(ข) เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควายหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้สาร psilocybin หรือ psilocin มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 135,000 มิลลิกรัม
(ค) สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol หรือ THC) ที่เป็นสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชาที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 30,000 มิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นของเหลวมีปริมาตรสุทธิไม่เกิน 30 มิลลิลิตร

(4) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1
(ก) ฟลูอัลพราโซแลม (ualpirazolan) มีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 650 มิลลิกรัม
(ข) ฟีนาซีแพม (phenazepam)มีปริมาณไม่เกินสิบหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,640 มิลลิกรัม

(5) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
(ก) อัลพราโซแลม (alprazolam)มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม
(ข) คีตามีน (ketamine) ในกรณีที่เป็นของเหลวมีปริมาตรสุทธิไม่เกิน 10 มิลลิลิตร หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 10,000 มิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม
(ค) มิดาโซแลม (midazolam) มีปริมาณไม่เกินสิบหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,080 มิลลิกรัม
(ง) ไนเมตาซีแพม (nimetazepam) มีปริมาณไม่เกินสิบหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,890 มิลลิกรัม
(จ) ไนทราซีแพม (nitrazepam) มีปริมาณไม่เกินสิบหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,560 มิลลิกรัม
(ฉ) เฟนเทอร์มีน (phentermine) มีปริมาณไม่เกินสิบหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 3,200 มิลลิกรัม