เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประเภทดีเด่นประจำปี 2566

110

เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประเภทดีเด่นประจำปี 2566

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เข้ารับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566 ประเภทดีเด่น นวัตกรรม โครงการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนารายได้ จากนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ( DGA ) ณ ชั้น 3 Auditorium ศูนย์การประชุม ซี อาเซียน พระราม 4 อาคารไทยเบฟควอเตอร์ภายใต้แนวคิดการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการบริหารงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและขยายสู่หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2565 ที่เน้นย้ำการอำนวยความสะดวกของประชาชนเพิ่มช่องทางออนไลน์ในการติดต่อราชการ เพื่อผลักดันและสนับสนุนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าและการวิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องและเพิ่ม ประสิทธิภาพของขีดความสามารถในการให้บริการของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ddw0x1W.jpeg

โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2566 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่มุ่งเน้นไปยังพื้นที่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยยืนยันถึงศักยภาพผลงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ที่มีความสามารถในการดำเนินการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลที่มีการให้บริการจริง ช่วยพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น และสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน อปท. อื่น ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำเครื่องมือพร้อมใช้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้งานไปพร้อม ๆ กัน และที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้หน่วยงานทุกระดับปรับตัวตามเกณฑ์ของความเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2566 เป็นปีที่ 3 ของโครงการฯ โดยในปีนี้มีหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นให้ความสนใจจำนวนมาก และร่วมส่งผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลในการบริหารและให้บริการประชาชนเข้ามานำเสนอและสามารถที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 100 ผลงาน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผลงานของหน่วยงาน อปท. ทั่วประเทศ เพื่อมอบรางวัลดังกล่าวให้เป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างกับหน่วยงานอื่น ๆ ในปีถัดไป เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทย โดย สพร. และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะสำหรับแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

ddw0QD2.jpeg
ddw0UL1.jpeg
ddw0EED.jpeg
ddw0OX9.jpeg