ครม. อนุมัติหลักการ ตั้งสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นองค์การมหาชน แทนที่จะโอนไปเป็นขององค์การสวนสัตว์ โดยให้มีการประเมินความคุ้มค่าเมื่อดำเนินการครบ 5 ปี

141

ครม. อนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.ฎ. 2 ฉบับ เพื่อจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) เพื่อให้มีความคล่องตัวและงบประมาณที่น้อยลงและคุ้มค่าในทางเลือกที่ให้จัดตั้งสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นองค์การมหาชนขึ้นใหม่ แทนที่จะโอนไปเป็นขององค์การสวนสัตว์

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 สิงหาคม  2566 ว่า ที่ประชุมครม. มีมติอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอ เพื่อให้มีความคล่องตัวและงบประมาณที่น้อยลงและคุ้มค่าในทางเลือกที่ให้จัดตั้งสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นองค์การมหาชนขึ้นใหม่ แทนที่จะโอนไปเป็นขององค์การสวนสัตว์ โดยให้มีการประเมินความคุ้มค่า เมื่อดำเนินการครบ 5 ปี

สรุปสาระสำคัญ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. ได้แก่
1. ให้จัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี รวมทั้งส่งเสริมและจัดให้มีการดำเนินการบำรุงและเพาะพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิดเพื่อรักษาและอนุรักษ์ไว้มิให้สูญพันธุ์ และเพื่อการศึกษา การวิจัย และการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่การเลี้ยงสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ ตลอดจนดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการสวนสัตว์และธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่องค์กร

2. ทุนและทรัพย์สินในการดำเนินกิจการขององค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ ประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่น รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดำเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ และดอกผลหรือรายได้ จากเงินทรัพย์สินขององค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ

3. ให้โอนบรรดากิจการและทรัพย์สินของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไปเป็นขององค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ ที่จัดตั้งตามร่าง พ.ร.ฎ. นี้

4. ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานในองค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ ต่อไป แสดงความจำนงได้ในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.ฎ. มีผลใช้บังคับ และกำหนดค่าตอบแทนการเลิกจ้างในอัตราค่าจ้าง 300 วันสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานครบ 3 ปีขึ้นไปและในอัตราค่าจ้าง 180 วันสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปี และเงินช่วยเหลือเยียวยาสำหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างทุกคนที่ไม่ประสงค์จะปฏิบัติงานหรือไม่ได้ปฏิบัติงานต่อในอัตราค่าจ้าง 6 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย

“สำหรับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จะมีสาระสำคัญในการยกเลิกการกำหนดให้เงินและทรัพย์สินของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ เป็นทุนขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารีฯ ตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563” น.ส.ทิพานัน กล่าว