อช.ดอยสุเทพ-ปุย ออกประกาศปิดป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตั้งแต่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 65

388

อช.ดอยสุเทพ-ปุย ออกประกาศปิดป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตั้งแต่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 65

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ออกประกาศอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระบุว่าเนื่องจากในช่วงฤดูแล้งของทุกปี มักเกิดปัญหาไฟป่า ส่งผลให้มีหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน เกิดมลพิษทงอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรวม อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ตลอดจนเกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ และนำไปสู่การเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลให้เกิดความแปรปรวนของสภาวะอากาศโลก ถือว่าเป็นปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากการตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspots ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตั้งแต่ปี 2553-2564 พบว่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ในท้องที่ ตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ และตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลบ้านปง และตำบลหนองควาย อำเภอหางดง ตำบลโป่งแยง ตำบลแม่แรม และตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลสบเปิง ตำบลป่าแป๋ และตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟป่าดังกล่าวเกิดจากฝีมือมนุษย์แทบทั้งสิ้น เช่น การเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ป่า การเก็บหาของป่า รวมถึงการเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมแล้วลุกลามเข้าไปในเขตป่าโดยไม่มีการควบคุม เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาหมอกควัน และไฟป่า จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จึงขอประกาศ ดังนี้

1. ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565 ในเขตท้องที่ ตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลบ้านปง ตำบลหนองควาย อำเภอหางตง ตำบลโป่งแยง ตำบลแม่แรม ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลสบเปิง ตำบลป่าแป๋ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตบริการ สำหรับกรณีมีเหตุจำเป็นให้แจ้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาเป็นกรณีๆไป หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

2. การเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้แนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ต้องมีการควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามเข้าเขตป่า หากเกิดไฟป่าจะมีความผิดตามกฎหมาย ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท (สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พศ. 2565 นายสุทิน พรหมปลัด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตอยสุเทพ-ปุย

blank