“จุรินทร์” สั่งห้ามขึ้นราคาน้ำอัดลมเด็ดขาด ตั้งวอร์รูมทุกจังหวัดแก้ปัญหาของแพงและดำเนินคดีกับพวกฉวยโอกาส

103

“จุรินทร์” สั่งห้ามขึ้นราคาน้ำอัดลมเด็ดขาด ตั้งวอร์รูมทุกจังหวัดแก้ปัญหาของแพงและดำเนินคดีกับพวกฉวยโอกาส

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ได้เรียกประชุมกระทรวงพาณิชย์เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง และมีข้อสั่งการให้ตั้งวอรูมโดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานทำหน้าที่ติดตามราคาสินค้า แก้ปัญหาและดำเนินคดีกับพวกฉวยโอกาสอย่างเต็มที่

และได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในฐานะประธานกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ระดับจังหวัด เป็นประธานวอรูมในระดับจังหวัด

นอกจากนั้นในเรื่องของราคาน้ำอัดลมนายจุรินทร์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเรียกผู้ประกอบการมาพบและนายจุรินทร์ได้สั่งการผ่านกรมการค้าภายในห้ามขึ้นราคาเด็ดขาด และยังได้สั่งการให้ทุกฝ่ายจะต้องช่วยดูแลประชาชนอย่างเต็มที่

Facebook Comments