สรุป 16 รายการเบื้องต้น เงินดิจิทัลซื้อไม่ได้!

1902

24 เม.ย. 67 – จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกรอบหลักการ โครงการเติมเงิน 10,000 บาท สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติ คือ
(1) กลุ่มประชากรที่มีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
(2) สัญชาติไทย
(3) มีอายุเกิน 16 ปี ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน
(4) ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี
(5) เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

เงื่อนไขการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้า
(1) การใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างประชาชนและร้านค้าในระดับอำเภอ (878 อำเภอ)
(2) การชำระเงินภายใต้โครงการฯ ต้องเป็นแบบพบหน้า (Face to Face)
(3) กำหนดให้ประชาชนใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กและร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก

ประเภทร้านค้า ร้านค้าที่จะเข้าโครงการฯ แบ่งตามการรับการใช้จ่ายได้ ดังนี้
(1) ร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากประชาชนต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กรวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก โดยไม่รวมห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก – ค้าส่งสินค้าขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
(2) ร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้าไม่มีการกำหนดเงื่อนไข
ทั้งนี้ รูปแบบและขั้นตอนการยืนยันตัวตน และเงื่อนไขการสมัครและวิธีการสมัครของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นไปตามที่ พณ. กำหนด

ประเภทสินค้า
(1) กำหนดให้สินค้าทุกประเภทเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ (Negative List) ซึ่งได้แก่
– สลากกินแบ่งรัฐบาล
– เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
– ยาสูบ
– กัญชา
– กระท่อม
– พืชกระท่อม
– ผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อม
– บัตรกำนัล
– บัตรเงินสด
– ทองคำ
– เพชร
– พลอย
– อัญมณี
– น้ำมันเชื้อเพลิง
– ก๊าซธรรมชาติ
ทั้งนี้ มอบหมายให้ พณ. พิจารณาสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมได้

(2) การใช้จ่ายตามโครงการฯ ไม่รวมถึงบริการ