เทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ งดการเรียนแบบปกติ (On Site) ตั้งแต่ 17-23 ม.ค. 65

4459

เทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ งดการเรียนแบบปกติ (On Site) ตั้งแต่ 17-23 ม.ค. 65

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 65 เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 13) ระบุว่าตามประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 ได้แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ โดยให้งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของสถานศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On site) ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565 และสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ 4 รูปแบบ (On Air,Online,On Hand,On Demand) และเนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีการ รายงานการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และยังคงมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงขอแจ้งสถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

1. งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของสถานศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On site) ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 มกราคม 2565 และสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ 4 รูปแบบ (On Air,Online,On Hand,On Demand) ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้าง เวลาเรียนและหลักสูตรของแต่ละระดับด้วย

2. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ให้เต็มความสามารถที่จะทำได้ เพื่อลดการเดินทางของบุคลากรในสังกัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

 • โรงเรียนเทศบาลวัดดอกเงิน
 • โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
 • โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
 • โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
 • โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
 • โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง
 • โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
 • โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
 • โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
 • โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ
 • โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม

blank