เชียงใหม่อนุมัติงบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ช่วยพัฒนาสินค้าเกษตรสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

161

เชียงใหม่อนุมัติงบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ช่วยพัฒนาสินค้าเกษตรสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 /2564 ภายใต้แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด ร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM MEETING จากห้องประชุม POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มายังห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการแก่กลุ่มแปลงใหญ่จำนวน 53 กลุ่ม คิดเป็นวงเงินประมาณ 148,000,000 บาท ครอบคลุมพืชที่สำคัญของจังหวัดได้แก่ ลำไย จำนวน 20 แปลง ข้าว จำนวน 12 แปลง และพืชอื่นๆ จำนวน 21 แปลง เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการและเกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต เกิดการการลดต้นทุน และพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องความต้องการทางด้านการตลาด ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มสามารถสร้างโอกาสการค้าการแข่งสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

76CC88C1 567E 4207 8C3A FB73EEAF3E93
B7F56C80 1AD4 4CFA B5AE E40A087275E9
5DAB33D8 29B5 4FBE 8DCC 6FB2C212FBD3
E8B00671 595A 4DBF B17A 865728446160
E0DD0CE6 1D69 4C6B 89C4 B7FBDF1669A8
00DC3323 1F46 400B A953 26E2AFEB2213

ที่มา : Pr เชียงใหม่

Facebook Comments