เชียงใหม่ ประชุมวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ปี 2564 พร้อมตั้งเป้าหมายลดจุด Hot Spot ลงร้อยละ 25

484

เชียงใหม่ประชุมวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ปี 2564 เน้นย้ำการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน พร้อมตั้งเป้าหมายลดจุด Hot Spot ลงร้อยละ 25

    เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อวางแผนในดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นควันในปี 2564 และแผนในระยะยาว

bfoKRk.jpg

ทั้งนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้มีการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันพื้นที่ตัวเมืองและพื้นที่นอกเมือง ทั้งพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่า โดยมอบหมายให้แต่ละท้องถิ่นดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การรณรงค์ การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและร่วมขับเคลื่อนแผนดำเนินการไปกับภาครัฐ ส่วนพื้นที่นอกเขตเมือง ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนติดตามการเกิดจุด Hot Spot ในพื้นที่ป่า โดยมีเป้าหมายให้จุด Hot Spot ลดลงร้อยละ 25 จากสถิติของปี 2563 และป้องกันการเกิดไฟในพื้นที่ป่าที่กำลังฟื้นตัวจากการเกิดไฟป่า รวมทั้งป้องกันไม่ให้พื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้กลายเป็นพื้นที่ทำการเกษตร หากมีการเข้าไปทำการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายทันที

นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในระดับอำเภอ และระดับตำบล เพื่อวางแผนดำเนินการของแต่ละพื้นที่ พร้อมจัดให้มี Safety Zone เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้น