จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เร่งรัดนายจ้างและสถานประกอบการ รีบยื่น Name List ก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2563 พร้อมพาแรงงานต่างด้าวเข้าศูนย์ OSS ภายใน 31 มีนาคมนี้

4087

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เร่งรัดนายจ้าง/สถานประกอบการ รีบยื่น Name List ทาง e-workpermit.doe.go.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 และรีบพาลูกจ้างแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา เข้าศูนย์ OSS เพื่อขออยู่ต่อและทำงานในประเทศไทย ภายใน 31 มีนาคมนี้

     นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพื่อให้บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ขณะนี้ได้มีนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว เข้าไปดำเนินการฯ ที่ศูนย์ OSS แล้ว จำนวน 15,957 ราย แยกเป็นนายจ้าง 4,273 ราย แรงงานต่างด้าว 11,684 ราย

     ทั้งนี้ ศูนย์ OSS จะปิดให้บริการในวันที่ 31 มีนาคมนี้ จึงขอแจ้งให้นายจ้างรีบยื่น Name List ทาง e-workpermit.doe.go.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 จากนั้น ให้พาลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโถงนิทรรศการ SMEs1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ หากพ้นกำหนด วันที่ 31 มีนาคมนี้ แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่และทำงานต่อในประเทศไทยได้

      นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง หากพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับ 5,000-50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร และห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับโทษ ขณะเดียวกันนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112911-4 หรือ ID Line : doecmi

Facebook Comments