(มีคลิป Video)นำร่องเชียงใหม่ที่แรก! ป.ย.ป. พร้อมภาคีเครือข่าย เปิดตัว AirCMI ระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน ต่อนายกรัฐมนตรี

2499

ป.ย.ป. พร้อมภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน โดยใช้ระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน (AirCMI) ต่อนายกรัฐมนตรี โดยจะใช้นำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

     วันที่ 14 มกราคม 2563 นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. พร้อมคณะ และ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ “โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน นำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่” ต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

     โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน นำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จะใช้ระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน (AirCMI) ซึ่ง สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมอนามัย และกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน และแอปพลิเคชัน (AirCMI) ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของจังหวัดเชียงใหม่ ในการบริหารจัดการและควบคุมสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ มุ่งสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นต้นแบบการใช้ระบบสารสนเทศ ในการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป