ผลซูเปอร์โพลเผย “บิ๊กตู่” รัฐมนตรีขวัญใจประชาชน ชี้เป็นคนจริงจังจริงใจไม่หลอกลวง สอนคนทำมาหากิน

1895

ผลซูเปอร์โพลเผย “บิ๊กตู่” รัฐมนตรีขวัญใจประชาชน ชี้เป็นคนจริงจังจริงใจไม่หลอกลวง สอนคนทำมาหากิน

     สํานักวิจัย ซูเปอร์โพล นําเสนอผลสํารวจภาคสนาม เรื่อง รัฐมนตรีคนใดขวัญใจประชาชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นําเสนอผลสํารวจภาคสนาม เรื่อง รัฐมนตรีคนใดขวัญใจประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่ว ประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 1,143 ตัวอย่าง ดําเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Researcา) ดําเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

     เมื่อถามถึงรัฐมนตรีขวัญใจประชาชนเมื่อนึกถึงรัฐมนตรีทั้งคณะ พบ 5 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 42.9 ระบุ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพราะรักลุงตู่ ทําบ้านเมืองสงบ ไม่วุ่นวาย ไม่มีจลาจล เหมือนบางประเทศ เป็นคนจริงจังจริงใจ ไม่หลอกลวง สอนประชาชนทํามาหากินมากกว่าขอกิน เสียสละ ยอมเหนื่อยแบกปัญหาคนทั้งประเทศ แต่ห่วงคนรอบข้างเป็นพิษและเสียงปริ่มน้ําไม่มั่นคง เป็นต้น รองลงมา อันดับสอง คือ ร้อยละ 41.7 ระบุ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นรัฐมนตรีที่กล้าคิด กล้าทํา ยึดความถูกต้อง ปกป้องผลประโยชน์ชาติและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน กล้าชนกลุ่มนายทุน ที่ทําธุรกิจสารพิษอันตราย ผลงานคือ แบนสารพิษ ทําตามสัญญากฎหมายกัญชาเพื่อการแพทย์และ ยกระดับ อสม.

     ที่น่าสนใจคือ อันดับสาม ได้แก่ ร้อยละ 35.6 ระบุ นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นคนเก่ง มือเศรษฐกิจชั้นนําของประเทศ วิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่มีประวัติด่างพร้อย พัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดึงดูดการลงทุน รถไฟฟ้าความเร็วสูง ทําไทยแข่งขันประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ได้ อันดับสี่ ได้แก่ ร้อยละ 32.4 ระบุ นาย อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพราะมีผลงาน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ ชิมช้อปใช้ และอันดับห้า ได้แก่ ร้อยละ 31.7 ระบุ นาง มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพราะเป็นรัฐมนตรีหญิงที่กล้าหาญขัด ผลประโยชน์กลุ่มธุรกิจสารพิษ ยึดสุขภาพประชาชนเป็นหลัก แบน 3 สารพิษ ช่วยคนไทยลดเสียงโรคร้าย เป็นต้น

Facebook Comments