กลุ่มสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว (STGs)

55

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มีนาค 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ กลุ่มสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการวิจัยเชิงพหุศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว (STGs) กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

a6uOzS.jpeg

a6uyrX.jpeg

โดยได้ระดมความคิด การวิเคราะห์ช่องว่างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และความต้องการของสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี รศ.วงกต วงศ์อภัย ผู้จัดการโครงการ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในครั้งนี้

a6ugna.jpeg

a6utFN.jpega6ucau.jpega6uW13.jpega6u9sM.jpeg