เชียงใหม่ สรุปภาพรวมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2567 ยอดใช้จ่ายภายในงานสะพัดกว่า 80 ล้าน

14

เชียงใหม่ สรุปภาพรวมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2567 พบนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 6.68 แสนคน มียอดใช้จ่ายภายในงานสะพัดกว่า 80 ล้าน

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 67 นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนจากการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด ” บุปผชาติล้านนา ภูษาเวียงพิงค์ ” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานในครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพ และยกระดับของงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
โดยภาพรวมของการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ที่ผ่านมา ทั้งที่บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด รวมถึงการแห่ขบวนรถบุปผชาติที่บริเวณสะพานนวรัฐ พบว่า ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการตรวจนับปริมาณนักท่องเที่ยวที่บริเวณสถานที่จัดงาน ที่ สวนสาธารณะหนองบวกหาด พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมากถึง 668,000 คน และมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายโดยตรงในบริเวณสถานที่จัดงานรวมทั้งสิ้นกว่า 80.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (ครั้งที่ 46 มีผู้ร่วมงาน 618,065 คน มียอดใช้จ่าย 74 ล้านบาท) ส่วนรายได้หมุนเวียนในภาพรวมการท่องเที่ยวทั้งระบบ ตั้งแต่การเดินทาง การเข้าพัก การใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประมวลผลแล้วสรุปให้ทราบต่อไป
ขณะที่ปัญหาหลักที่พบจากการจัดงานในครั้งนี้ และจะต้องมีการปรับปรุง คือ รูปแบบการประกวดขบวนรถบุปผชาติ ซึ่งในปีนี้ได้มีการแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ แต่ปัญหาที่พบ คือ ขบวนรถบุปผชาติแต่ละขบวนมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งการออกแบบและการประดับตกแต่ง ทำให้ไม่ค่อยเห็นถึงความแตกต่าง นอกจากนี้บางขบวนมีจำนวนผู้เข้าร่วมแสดงและความยาวขบวนที่มากเกินไป จึงส่งผลต่อการเคลื่อนขบวนอื่นๆ และส่งผลกระทบต่อการจราจร ดังนั้น ในการจัดงานครั้งถัดไป ทางคณะกรรมการจะพิจารณารูปแบบและกฎเกณฑ์การประกวดใหม่ เพื่อให้แต่ละขบวนมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและมีความเหมาะสมในแต่ละรางวัล โดยอาจจะดึงสถานศึกษาต่างๆ เข้ามาร่วมออกแบบขบวนรถและการแสดงให้มีรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความสร้างสรรค์ ไม่ซ้ำกับรูปแบบที่ผ่านๆ มา เพื่อยกระดับการจัดงานให้มีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาร่วมงานมากยิ่งขึ้น
สำหรับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ในครั้งต่อไปของจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นครั้งที่ 48 ซึ่งจะตรงกับช่วงระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2568 ส่วนจะมีการขยายเวลาจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในช่วงใด ทางคณะกรรมการจะมีการพิจารณาหารือร่วมกันอีกครั้ง และจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบเร็วขึ้น เพื่อที่จะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่