ท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนวัตกรรม”

14

ท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนวัตกรรม”

ท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนวัตกรรม” ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รายวิชา พื้นฐานความรู้สำคัญด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ การท่องเที่ยว และนวัตกรรมบริการ

S__80453698.jpeg

เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนวัตกรรม” ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รายวิชา พื้นฐานความรู้สำคัญด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ การท่องเที่ยว และนวัตกรรมบริการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ ได้แนะนำรายละเอียดของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในตลอดระยะเวลา 4 เดือน พร้อมกันนี้อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง ได้เสวนาให้ความรู้ เรื่อง “ศิลปวิทยาการอาหาร (Gastronomy) ที่เป็นมากกว่าความอร่อยและความสวยงาม” ในช่วงบ่ายเสวนาให้ความรู้เรื่อง “สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวเชียงใหม่ : ในวันที่ AI มีบทบาทกับการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น” ณ Co-working space ชั้น 2 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

C4013C50-80CA-4F31-A2FC-FDE4B5BAD75F.jpeg

อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนวัตกรรม” มีเนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะห์เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยวในสังคมโลกสมัยใหม่ การพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์ การให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการการส่งเสริมสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การสรรสร้างเมนูอาหารบนพื้นฐานความแตกต่างของพื้นที่ สามารถขับเน้นความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นควบคู่ไปกับการส่งมอบคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ผู้บริโภคซึ่งก็คือนักท่องเที่ยว ตลอดจนการทบทวนและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยว การดำเนินงานด้านการตลาดที่ทันสมัย หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนวัตกรรม จึงเป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถสนองตอบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะสามารถพลิกฟื้นสร้างการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในตัวแปรสำคัญของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เข้าใจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะคุณภาพแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวสมัยใหม่ เป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการ Up-skilled Re-skilled พร้อมต่อการทำงานเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนจะต้องนำเสนอผลการเรียนรู้ต่อสาธารณชนเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติม อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่อาจมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นผลงานการเรียนรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรมของหลักสูตรต่อไป

54DFD145-F126-48DB-8C1A-727611F9B57B.jpeg89789D56-30DB-4D11-B7BF-F5CCAE625705.jpegDC89B07A-4EC6-466B-8A3F-02A8F0912F19.jpegFA304E8B-6554-4BD0-BE37-5E23A17E54F1.jpeg