Starfish Learning Hub แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ออกจากกรอบการเรียนรู้แบบเดิมๆ สร้างการเรียนรู้สู่ทักษะแห่งอนาคต  (Future Learning Beyond School)

11

Starfish Learning Hub แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ออกจากกรอบการเรียนรู้แบบเดิมๆ สร้างการเรียนรู้สู่ทักษะแห่งอนาคต  (Future Learning Beyond School)

โครงการ Starfish Learning Hub อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ Starfish Education โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ได้เล็งเห็นความสำคัญการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ความแตกต่างหลากหลายและต่อยอดทักษะของผู้เรียนในโลกอนาคต เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่สำหรับผู้เรียนทุกวัย ให้สามารถต่อยอดทักษะของอนาคตผ่านการเรียนรู้จาก STEAM, พื้นที่นักสร้างสรรค์, และการเรียนรู้ผ่านโครงการ ด้วยหลักสูตรที่แตกต่างจากการเรียนรู้ในโรงเรียนแบบเดิม ๆ ผ่านการปฏิบัติทางการเกษตรจากการลงมือทำด้วยตัวเอง, การออกแบบและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ, การเป็นนักสำรวจเชิงนิเวศ, การเป็นผู้สร้างผลกระทบเชิงบวกทางสิ่งแวดล้อม, และการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดประสบการณ์สู่ชุมชนการเรียนรู้ในอนาคต

_DSC0998_0.jpeg

อีกทั้งยังเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาให้เชื่อมโยงกับความรู้หลายด้าน โดยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย มีคุณค่าต่อการเติบโต พัฒนาตนเองในอนาคตได้อย่างเต็มที่ และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ด้วยความมั่นใจและความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ที่แตกต่าง สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติ ได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ในชีวิตอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางส่วนบุคคลและทางสังคมของนักเรียนในช่วงอายุที่หลากหลาย ผ่านการเรียนรู้แบบมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งด้านความรู้และทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพ

_MG_0445_0.jpeg

โดยเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 Starfish Education ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์” ภายใต้โครงการ Starfish Learning Hub อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป้าหมายในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1) พัฒนา ทักษะพื้นฐานในการอ่านและเขียน รวมถึงความชำนาญในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาขั้นสูง 2) ส่งเสริม สุขภาพและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน เพื่อให้มีความมั่นใจ มีความเห็นอกเห็นใจ และตระหนักรู้ต่อสังคม 3) กระตุ้น ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผ่านการศึกษา STEAM และพื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace) 4) สร้างทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพผ่านโครงการกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของชุมชน 5) สร้างความเข้าใจ เพื่ออยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้ และเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับตลาดงานและสังคมในอนาคต

S__79880458.jpeg นอกจากนี้ Starfish Learning Hub ยังมีหลักสูตร 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการที่ยั่งยืน (Sustainable Enterpreneurship) 2) หลักสูตรนวัตกรรมการออกแแบบและการผลิต (Innovative Design & Production) 3) นักสำรวจเชิงนิเวศและนักวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Eco-Explorers & Environmental Data Analysts) 4) นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovators) 5) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวดิจิทัล (Cultural & Digital Tourism)

ในส่วนของการทำกิจกรรม ถูกบันทึกและประเมินสมรรถนะ ด้วย Starfish Class ที่ถูกออกแบบมาให้ช่วยในเรื่องการประเมินทักษะ หรือสมรรถนะผู้เรียน และยังช่วยบริหารจัดการห้องเรียนแบบง่ายๆ ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบ Active Learning ในศตวรรษที่ 21 เพราะการประเมินทักษะของเด็ก เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแล เข้าใจถึงพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้และเติบโตอย่างเหมาะสม ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดฟรีเต็มรูปแบบ‼️ได้ทั้งระบบ ios และ ระบบ Android  หรือ 👉อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.starfishclass.com

ดังนั้น Starfish Learning Hub  นี้จึงเป็นสถานที่ที่รองรับการเรียนรู้ของบุคลกรด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คุณครู และผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้เรียน หรือลูกๆ ของเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และทัศนคติต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต เป็นภาพการศึกษายุคใหม่ เป็นการสร้างการเรียนรู้สู่อนาคต (Future Learning Beyond School)

หากโรงเรียนใดสนใจโครงการ Starfish Learning Hub สามารถเข้าไปที่ Facebook https://www.facebook.com/StarfishLearningHub เพื่อติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

_MG_0474_0.jpeg_MG_0482_0.jpeg_MG_0517_0.jpeg
DSC06124_0.jpeg
DSC06655_0.jpeg