หลักสูตรบริหารธรุกิจฯ มช. จัดโครงการ ”หอบรักไปห่มป่า ครั้งที่ 12” รวมพลัง ร่วมแรง ร่วมใจ ด้วยจิตอาสามาทำเพื่อสังคม

84

คณะบริหารธุรกิจ มช. จัดโครงการ ”หอบรักไปห่มป่า ครั้งที่ 12” รวมพลัง ร่วมแรง ร่วมใจ ด้วยจิตอาสามาทำเพื่อสังคม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมโครงการ หอบรักไปห่มป่า ครั้งที่ 12 ประจําปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียน กมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธรุกิจ มหาบัณฑิต สําหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 24 เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายพีระเมศร์ อริยกุศลสุทธิ ประธานรุ่น Ex MBA24 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าววัตถุประสงค์โครงการว่า

344717_0.jpeg

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-M.B.A.) รุ่นที่ 24 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) : หอบรักไปห่มป่า การแบ่งปันสู่สังคม อิ่มใจ ได้บุญ ส่งถึงน้อง ให้แก่นักเรียน คุณครู และบุคลากร โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 189 คน ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567

345284_0.jpeg

ทั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและขยายพื้นที่ให้เพียงพอในการนั่งรับประทานอาหารของนักเรียน คุณครู และบุคลากรของโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัว อ่างล้างจานและจุดตากถาดหลุมที่ใช้รับประทานอาหาร ปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะของโรงเรียนในการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ สร้างจิตสาธารณะในหมู่สมาชิก Ex-MBA โดยถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมกันทําความดีคืนสู่สังคม เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ Ex-MBA และเรียนรู้ขั้นตอนการทํากิจกรรม CSR

345286_0.jpeg

สำหรับกิจกรรม CSR ประกอบด้วย ซ่อมแซมอาคารและสถานที่ของโรงเรียน ทาสี ยาแนว มุงหลังคา Clean room ตรวจวัดสายตา พิธีมอบทุนการศึกษา ส่งมอบโรงอาหาร ห้องครัว เตาเผาขยะและห้องปลอดฝุ่น สิ่งของบริจาคอุปโภคและบริโภค อุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้อํานวยการโรงเรียน กมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย

คณะ Ex MBA รวมพลัง ร่วมแรง ร่วมใจ ด้วยจิตอาสามาทำเพื่อสังคม เราเลือกที่จะมาปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล บ้านผาใต้ อำเภอแม่อาย เนื่องจากเห็นความสำคัญ ของโรงเรียน ที่อยู่บนดอย เพื่อ พัฒนา คนดี สู่สังคมไทยต่อไป

345285_0.jpeg345287_0.jpeg345288_0.jpeg345289_0.jpeg
345294_0.jpeg
345332_0.jpeg
345333.jpeg
345710.jpeg