กองทัพบกโชว์ยอดสมัครทหารออนไลน์ ปี 67 ผ่านการคัดเลือก 14,185 คน เพิ่มขึ้น 57% จากปีก่อน

39

30 ม.ค. 67 – ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก แจ้งยอดการรับสมัคร และคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 เมื่อ 28 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของกองทัพบก เปิดรับสมัคร 27,721 คน มีผู้สมัคร 20,065 คน มาคัดเลือก 14,935 คน ผ่านการคัดเลือก 14,185 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 57 เปอร์เซ็นต์

โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติย้อนหลังตั้งแต่เริ่มโครงการครั้งแรกในปี 2564 เปิดรับสมัคร 10,789 คน ยอดรายงานตัวเข้าหน่วย 2,945 คน, ปี 2565 เปิดรับสมัคร 14,321 คน ยอดรายงานตัวเข้าหน่วย 6,043 คน และ ปี 2566 เปิดรับสมัคร 28,642 คน ยอดรายงานตัวเข้าหน่วย 8,987 คน

สำหรับปัจจุบัน กองทัพบก ยังให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการเป็นอย่างยิ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจโดยเฉพาะในส่วนของทหารกองประจำการที่เมื่อครบกำหนดปลดแล้วสมัครใจรับราชการต่อ (เลื่อนปลด) เมื่อสอบเข้ารับราชการในส่วนของกองทัพบก จะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ 5 ต่อการสมัครใจเลื่อนปลด 1 ครั้ง อีกทั้งในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก จะมีโควตาเข้ารับการศึกษาร้อยละ 30 ในส่วนของทหารกองประจำการที่เลื่อนปลดอีกด้วย ตลอดจนได้รับสิทธิและสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ทั้งนี้ ทหารกองประจำการ ที่ประสงค์ขอเลื่อนปลดสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หน่วยต้นสังกัด

5.3.jpeg