ม.แม่โจ้ จับมือ กฟภ. สันทราย ลงนามร่วมพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า และพลังงานทดแทน

11

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสาขาสันทราย มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการโครงการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายสมศักดิ์ จูฑะพงศ์ธรรม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันทราย เป็นผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

aBS7MX.jpeg

การลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) รวมถึงพัฒนาบุคลากรทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกัน โดยมีการสนับสนุนหลักสูตรฝึกอบรม การศึกษาต่อ การบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าด้วยเทคนิคและการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV charging station) มุ่งเน้นเป้าหมายพลังงานสะอาดที่อย่างยืน ร่วมสนับสนุน ผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์งานวิจัยจากความร่วมมือสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป

aBSaHM.jpeg
aBSJja.jpeg
aBSiuS.jpeg
aBSHoO.jpeg
aBSVwD.jpeg