กระทรวงศึกษาธิการยึดตามมติ ครม. ครูไม่อยู่เวรจะไม่มีความผิด! ประสานตำรวจ-มหาดไทย ตรวจตราแทน

38

24 ม.ค. 67 – พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวประเด็นมติคณะรัฐมนตรี (23 มกราคม 2567) เห็นชอบการยกเว้นให้ครูอยู่เวรรักษาการณ์ ทั้งข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.)

รมว.ศธ. กล่าวว่า ในนามกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณ นายกรัฐมนตรี “เศรษฐา ทวีสิน” สำหรับมติสำคัญทางการศึกษา ที่เห็นชอบ “ยกเลิกครูเวร” ถือเป็นการพิจารณาในเรื่องของการป้องกันรักษาความเสียหายจากเหตุภัยอันตรายในชีวิตและร่างกายครู เพราะครูมีภาระงานที่ต้องสอนหนังสือเป็นหลัก บางทีโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรค่อนข้างน้อย ครูอาจทำหน้าที่หลายด้าน รวมถึงการอยู่เวรนอกเวลาราชการที่มีความสุ่มเสี่ยง

โดย ครม.ได้มีมติให้หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนภายในประเทศ ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานศึกษา เพิ่มจุดเน้นขึ้นมา เช่นเดียวสถาบันทางการเงินหรือร้านทองที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลเป็นพิเศษ

มติ ครม.ในประเด็นนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญและเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เห็นชัดเจน ครูจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา จึงอยากขอบคุณนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างสูง

ทั้งนี้ ในส่วนของ ศธ. ได้มีหนังสือประสานไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ มท. ในการที่จะดำเนินการบูรณาการรักษาความปลอดภัยร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนในระดับพื้นที่ ได้แจ้งให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นเจ้าภาพในการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานรวดเร็วขึ้น ทั้งในระดับบน ระดับกลาง และระดับพื้นที่อย่างครอบคลุม โดยได้สั่งการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกแห่งภายในสัปดาห์นี้ และเชิญตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ร่วมหารือในมาตรการป้องกันความปลอดภัยกับสถานที่ราชการเพื่อเป็นการรองรับมติด้วย

ที่สำคัญเมื่อมีมติ ครม. เรื่องการยกเว้นครูเวรออกมาแล้ว การไม่อยู่เวรของครูจะไม่มีความผิด ตามระเบียบเดิมข้อ 8 ที่หากไม่ปฏิบัติการจะต้องถูกดำเนินการทางวินัย ครูสามารถไม่อยู่เวรได้ทันที หลังมีมติ ครม. และไม่ต้องกังวลว่าการที่ไม่มีครูเข้าเวรแล้วสถานที่ราชการจะไม่มีความปลอดภัย เพราะ ศธ. ได้ประสานการดำเนินการเพื่อรองรับในส่วนนี้แล้ว และจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับมติดังกล่าวด้วย

ขอยืนยันว่าหลังจากมติ ครม. ออกแล้ว การที่ครูไม่อยู่เวรจะไม่มีความผิด ขอให้สบายใจได้ แต่ที่อยากฝากคือ ถึงแม้ว่าจะยกเลิกการอยู่เวรแล้ว แต่การมาทำงานในสถานศึกษานอกเวลา ก็อยากกำชับว่าขอให้ระมัดระวังตัวเองในด้านความปลอดภัย เพราะสถานการณ์ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้