กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมเสนอ ‘ยูเนสโก’ ขึ้นทะเบียน “ลอยกระทง” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

45

15 พ.ย. 66 – กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือภาครัฐ-เอกชน สนับสนุนจังหวัดทั่วประเทศ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๖ เน้นสาระคุณค่า เพื่อเตรียมเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ต่อยูเนสโก

กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงาน “ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture” ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พร้อมกิจกรรมภายในงานมากมาย ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ให้แต่ละท้องถิ่นรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เน้นเผยแพร่คุณค่าสาระของวัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แต่ละครอบครัวใช้กระทงร่วมกัน 1 กระทง สร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดให้แหล่งน้ำหลังจากจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมที่จะจัดให้คำนึงถึงความสอดคล้องต่อการที่ประเทศไทยเตรียมเสนอประเพณีลอยกระทง เป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโก ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง ความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแนวปฏิบัติทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นสากลและเป็นของท้องถิ่น ซึ่งถูกสร้างขึ้นและถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นใด ผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้โดยกระบวนการสั่งสมความรู้และการประยุกต์ใช้