ศธ. แจ้งโรงเรียนในสังกัด พิจารณายกเว้น-ผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

58

17 พ.ค. 67 – พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด/ในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 “เรียนดี มีความสุข” ที่มุ่งเน้นการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง สู่การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต ให้ทุกหน่วยนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและปฏิบัติราชการนั้น

เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง จึงให้ทุกหน่วยแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด พิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบและรองเท้าของนักเรียน เป็นชุดหรือรองเท้าอื่น โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม แล้วรายงานผลการดำเนินการ พร้อมข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ (ผ่านสำนักงานรัฐมนตรี) จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

blank