เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับโล่รางวัลที่ 2 อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ระดับประเทศ

60

เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับโล่รางวัลที่ 2 อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ระดับประเทศ

วันที่ 8 พ.ย.66 เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัลที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทดีเลิศ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ระดับประเทศ พร้อมได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,500,000 บาท จากสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะเป็นผู้เข้ารับโล่รางวัล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการและพนักงานในเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมแสดงความยินดี

dde9W0v.jpeg

โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะได้ส่งผลงานนวัตกรรม : การจัดการเมืองเชิงระบบในภาวะฉุกเฉิน คือการใช้ฐานข้อมูล มาใช้ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเมืองแห่งความปลอดภัยมารับการประเมิน ซึ่งอปท.ที่จะดำเนินการส่งในประเภทนี้ต้องได้รับรางวัลประเภทโดดเด่นในห้วง 5 ปี ที่ผ่านมา โดยไม่มีการแยกขนาดและประเภทองค์กร ซึ่งถือเป็นประเภทสูงสุดของรางวัลนี้ ซึ่งเทศบาลเมืองแม่เหียะได้รับรางวัลประเภทโดดเด่น รางวัลชนะเลิศในปี 2563 และรางวัล รองชนะเลิศ ในปี 2564 จึงดำเนินการส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในประเภทดีเลิศ ในปี2566และได้รับรางวัลดังกล่าว โดยครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 24 แห่ง ในการจัดแสดงผลการดำเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม และให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการในครั้งนี้

สำหรับนวัตกรรม การจัดการเมืองเชิงระบบในภาวะฉุกเฉิน เป็นการจัดทำฐานข้อมูล ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของนักบริหารท้องถิ่นมืออาชีพเพื่อสร้างให้เมืองเป็นชุมชนที่ยั่งยืน คือเมืองที่สามารถออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เมืองที่ปฏิรูปตัวเองได้ ต้องมีการบริหารจัดการเมือง มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง และมีความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ ได้อย่างรวดเร็ว เทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นตัวอย่างของเมืองซึ่งสามารถนำฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาเมืองได้ในทุกสภาวการณ์ และสามารถกำหนดฉากทัศน์ในการพัฒนาเมืองได้อย่างเป็นระบบ สามารถรวบรวมทรัพยากรข้อมูลได้อย่างมากมาย เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนองค์กร เกิดเป็นแม่เหียะบิ๊กดาต้า Maehia Bigdata ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและบริการประชาชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกด้านต่อไป

dde902N.jpeg
dde97yV.jpeg
dde9YTQ.jpeg
dde9zlS.jpeg