เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ตลาดวโรรสและตลาดต้นลำไย เตรียมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ ในวันที่ 4-5 ก.ย. 66 นี้

98

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ตลาดวโรรสและตลาดต้นลำไย เตรียมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ ในวันที่ 4 – 5 กันยายน 2566 นี้

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณตลาดวโรรสและตลาดต้นลำไย ในวันที่ 4 – 5 กันยายน 2566 เพื่อทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะบริเวณตลาดทั้งสอง รวมถึง ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และทาสีเครื่องหมายจราจรบนผิวทางใหม่

โดยมี นายภัฏ ฉิมพาลี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายศักดิ์พล ยอดบางเตย นายกันต์กวี อินทธิรา สมาชิกสภาเทศบาลฯ แขวงนครพิงค์ นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นางสาวปริศนา ธาติ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายพิศาล พันธุเสนีย์ ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากตลาดวโรรสและตลาดต้นลำไย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ และร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณตลาดต้นลำไยและตลาดวโรรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่