มช. ไล่ออก บุคลากรซื้อขายผลงานทางวิชาการ พร้อมสั่งให้คืนเงินตามจํานวนที่ได้รับไปจากการใช้ผลงานที่มิชอบให้กับมหาวิทยาลัย

3407

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไล่ออกบุคลากรซื้อขายผลงานทางวิชาการ พร้อมสั่งให้คืนเงินตามจํานวนที่ได้รับไปจากการใช้ผลงานที่มิชอบให้กับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยคําชี้แจงเรื่องการดําเนินการทางวินัย กรณีการซื้อขายผลงานทางวิชาการ ระบุว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แจ้งการดําเนินการสอบวินัยร้ายแรงกรณีที่มีการกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องการซื้อขายผลงาน ทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยและจะรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการให้ทราบนั้น

บัดนี้ การดาเนินการสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัยแก่บุคลากร ที่ถูกกล่าวหาได้เสร็จสิ้นแล้วตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอแจ้งผลการดําเนินการกับกรณีดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยได้มี คําสั่งลงโทษ “ไล่ออก” สําหรับการกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ของบุคลากรดังกล่าว และได้ดําเนินการออกคําสั่งให้คืนเงินตามจํานวนที่ได้รับไปจากการใช้ผลงานที่มิชอบให้กับมหาวิทยาลัย และจากบทเรียนของพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อความโปร่งใสในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของ มหาวิทยาลัย และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทําดังกล่าวช้าขึ้นอีก ในอนาคต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทําการปรับปรุงและพัฒนาระบบ การส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรให้ตั้งอยู่ บนความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างเคร่งครัด

blank