(คลิป Video) เกษตรกรพิการทางสายตาสู้ชีวิต ปลูกกาแฟ สร้างรายได้เกือบแสน เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว “นายดิแซ กำหนดเขตคาม” เกษตรกรตัวอย่างแห่งลุ่มน้ำสาละวิน

32

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. วันนี้จะพาไปรู้จักกับ “นายดิแซ กำหนดเขตคาม” สมาชิกสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านห้วยไชยยงค์ เกษตรกรผู้พิการทางสายตา แต่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่จะดำรงชีวิตเหมือนคนปกติ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงหมูหลุม ปลูกกาแฟใต้ร่มเงา น้ำผึ้ง ปลูกใบพลู บุก อยู่ในกลุ่มเกษตรกรผู้เปราะบางที่มีรายได้น้อย ซึ่งในปีนี้เขาสามารถส่งผลผลิตกาแฟกะลา จำหน่ายให้สหกรณ์ ปริมาณกว่า 494 กิโลกรัม สร้างรายได้ถึง 94,410 บาท

นายดิแซ กำหนดเขตคาม นับเป็นเกษตรกรตัวอย่าง ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตา และยังได้รับรางวัลสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนี่คือเรื่องราวดี ๆ จากการร่วมมือกันของหลาย ๆหน่วยงาน ในการพัฒนาเกษตรกรบนพื้นที่สูงของในกลุ่มผู้เปราะบาง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือสวพส. มีภารกิจสำคัญประกอบด้วย

  •  ด้านการวิจัยเพื่อสนับสนุนงานวิจัยโครงการหลวงและการวิจัยและพัฒนาผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
  • ด้านการส่งเสริมและขยายผลโครงการนำองค์ความรู้โครงการหลวงและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและนำไปสู่การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดความยั่งยืน
  • ด้านงานพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ทั้งภายในสถาบันโครงการหลวงและหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
  • ด้านงานบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มเข็งและมั่นคง

เว็บไซต์ : www.hrdi.or.th
เว็บไซต์ : อุทยานหลวงราชพฤกษ์: http://www.royalparkrajapruek.org/
แฟนเพจ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) – HRDI