ชวนผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรี ในโรงพยาบาล 716 แห่งทั่วประเทศ

5752

ชวนผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรี ในโรงพยาบาล 716 แห่งทั่วประเทศ

     นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดําเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนให้เข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ โดยสํานักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง และส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค หากพบความผิดปกติ โดยผู้ประกันตนจะได้รับการบําบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ําตาลในเลือด การตรวจการทํางานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตันฯลฯ ซึ่งสํานักงานประกันสังคม ได้พัฒนาระบบคุณภาพบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนอย่างทั่วถึง พร้อมอํานวยความสะดวก ให้ผู้ประกันตนได้รับบริการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
     โดยมีสถานพยาบาล เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกันตนแล้ว จํานวน 716 แห่ง แยกเป็นสถานพยาบาลของรัฐ ที่เป็นสถานพยาบาลในโครงการสํานักงานประกันสังคมที่ให้บริการเชิงรุกจํานวน 238 แห่ง สถานพยาบาลในเครือข่าย สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 429 แห่ง และสถานพยาบาลของรัฐ หรือเอกชนอื่น ซึ่งผ่านการพิจารณาให้บริการตรวจสุขภาพตามคุณภาพให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน จํานวน 49 แห่ง ทั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกและมีความสะดวกในการตรวจสุขภาพมากยิ่งขึ้น
      เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ขอแนะนําให้ผู้ประกันตนใส่ใจดูแลสุขภาพ ของตนเอง และตรวจสุขภาพเป็นประจํา ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่จะเข้ารับบริการ ตรวจสุขภาพสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)
Facebook Comments