พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 และ ปีการศึกษา 2563-2564

614

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 และ ปีการศึกษา 2563-2564

nnnAHl.jpg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43) และปีการศึกษา 2563-2564 (ครั้งที่ 44 ) ในวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 43 จำนวน 1,573 ราย และ ครั้งที่ 44 จำนวน 1,799 ราย เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

nnnDqe.jpg

ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 17 ราย และประจำปี 2564 จำนวน 11 ราย ดังนี้

ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2563

ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 8 ราย

1.นายมีศักดิ์ ภักดีคง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

2.นายขุนศรี ทองย้อย (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 51) ที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรเครือเจริญโภคภัณฑ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่

3.นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

4. นายนิกร กิจการค้า (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 36) ประธานกรรมการบริษัท อนิมาเฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

5.นางวรรณพร พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

6.นายบุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์ (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 48) กรรมการผู้จัดการบริษัท ช้างทองต้นไม้ประดับนำเข้า-ส่งออก จำกัด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

7.นายศุภชัย สุระชิต (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 49) ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภรัชการเกษตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

8. นายอเนก รัตน์รองใต้ (ศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ รุ่น 51) เกษตรจังหวัดอุดรธานี (ผู้อำนวยการระดับสูง)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

nnnsSk.jpg

ผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย

1.นายนราธิป หิรัญวุฒิกุล เจ้าของกิจการ บริษัท นรา ดิจิตอล วีดีโอโปรดักชั่น จำกัด, ผู้ดูแลระบบและ เว็บมาสเตอร์ www.cm108.com
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ

2.นางบุหงา บุตรชา(ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 50) เจ้าของกิจการโรงงานยาสูบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศเรืองศิริวัฒนา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท

nnn2gv.jpg

ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 7 ราย

1.นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 44 ข้าราชการบำนาญ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2.นายสุรชัย แรงกล้า ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 50 ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

3.นายชลาพันธ์ พูนเอียด ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 52 ประกอบธุรกิจเปิดสนามฟุตบอลและ ร้านที.พี.สปอร์ต แม่โจ้

4.นายโชตินรินทร์ เกิดสม ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 53 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

5.นายเศวตฉัตร สมสวย ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 56 เจ้าของกิจการฟาร์มปลา หนองหญ้ารังกาฟาร์ม

6.นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 60 หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

7.ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๖8 นักวิชาการศึกษา งานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

nnnCCE.jpg

ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2564

ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ราย

1.นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2. Mrs. Chen-Ming Cho (นาง เฉิน-หมิง จั๋ว) ประธานกรรมการ Toucheng Leisure Farm
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

3.นายมนัส ก้อนแก้ว (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 50) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ จำกัด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน

4. นายพิศาล ตันสิน (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 49) ที่ปรึกษางานด้านการจัดภูมิทัศน์ และ อาจารย์พิเศษ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

5. นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บ.เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด

nnnntV.jpg

ผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ราย

1. นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 62) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 5 ราย

1.นายประธาน ปิ่นแก้ว ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 49 ที่ปรึกษาอาวุโส และผู้ถือหุ้น บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกั และ ประธานกรรมการ บริษัท 9 แกลเลอรี่ จำกัด

2.นายวุฒิชัย ม่วงมัน ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 54 ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

3.นายชะนะกร วิเศษ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 54 กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายผลิต และ บริษัท อดัมส์เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด

4.นายเฉลิมศักดิ์ สีหะไตร ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 56 กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำผึ้งทิพย์ หนองคาย และ บริษัท ยู ซี เอส โลจีสติกส์ จำกัด

5.นายชนินทร์ ทรงเมฆ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 59 ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมกสิกิจ และ บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

blank

สำหรับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ให้มารายงานตัวด้วยตนเองตามกำหนดการอีกครั้ง เพื่อเข้ารับการคัดกรองตามมาตรการสาธารสุขตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้เท่านั้น

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/graduateMJU หรือ โทรศัพท์ 0 5387 3459 ในวันและเวลาทำการ

………………………..
(ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ //รายงาน)
** ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

nnnuIN.jpg