เชียงใหม่ออกคำสั่ง‼️ โรงเรียน-สถานศึกษาทุกประเภท ให้งดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site ยกเว้นสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 3 ธ.ค. 64

1391

เชียงใหม่ออกคำสั่ง‼️ โรงเรียน-สถานศึกษาทุกประเภท ให้งดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site ยกเว้นสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 3 ธ.ค. 64

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) และให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ยกเว้นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ก่อนคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ หรือก่อนวันที่ 3 ธันวาคม 2564
 
กรณีที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใด มีเหตุผลความจำเป็น ที่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) ให้หน่วยงานทางการศึกษา เสนอขออนุญาตดำเนินการ ผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดก่อน แล้วเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นครั้งคราว ซึ่งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ที่ประสงค์จะขออนุญาตเพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) นั้น จะต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ด้วย
 
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
Facebook Comments