ครม.เห็นชอบ เพิ่มช่องทางยื่น “เสียภาษี” ผ่านแอพฯ แบบครบวงจร

37

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงข่าวเปิดเผยว่า “คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการสนับสนุนให้ผู้เสียภาษียื่นรายการ แบบ คำร้อง คำขอ หรือเอกสารอื่นใดตามประมวลรัษฎากร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการเปิด Open Application Programming Interface (Open API) อำนวยความสะดวกลดขั้นตอน และลดต้นทุนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ยกระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายเศรษฐกิจสนับสนุนภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการทำธุรกรรมทางภาษีได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้ออกร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยื่นรายการ แบบ คำร้อง คำขอ หรือเอกสารอื่นใด ตามประมวลรัษฎากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษียื่นรายการ แบบ คำร้อง คำขอ รวมทั้งจัดทำเอกสารหลักฐานในการดำเนินการทางภาษีอากรให้กับกรมสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร หรือเลือกดำเนินการผ่านผู้ให้บริการซึ่งสามารถจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ และนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากรผ่าน Open API หรือกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวสรุปว่า “การยกระดับการให้บริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจมีความง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการเสียภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป”

Facebook Comments