คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ออกคำสั่งที่ 81/2564 วางแนวปฏิบัติเข้ม คุมการเดินทางเข้าเชียงใหม่ ผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้ม และ อ.แม่สอด จ.ตาก

4440

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ออกคำสั่งที่ 81/2564 วางแนวปฏิบัติเข้ม คุมการเดินทางเข้าเชียงใหม่ ผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้ม และ อ.แม่สอด จ.ตาก

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 64 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 81/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในคำสั่งระบุว่า ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถ้าหากเป็น บุคคลทั่วไป จะต้องบันทึกข้อมูลใน “CM-CHANA” ก่อนเดินทางเข้าเชียงใหม่ พร้อมกับให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที รวมถึงต้องตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (swab) ทุกราย และต้องกักตัว (Quarantine) 14 วัน

สำหรับกลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ หรือรถขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ กำหนดแนวทางที่ต้องปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้าเชียงใหม่ โดยทุกคนต้อง บันทึกข้อมูลใน “CM-CHANA” ก่อนเดินทางเข้าเชียงใหม่ ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (swab) ทุกราย และจะต้องกักตัว (Quarantine) 14 วัน หากต้องเดินทางออกนอกพื้นที่กักตัว (Quarantine) ก่อนครบ 14 วัน ให้ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณาอนุญาตตามแบบ ชม. 4 แล้วหากเดินทางกลับเข้าเชียงใหม่อีก จะต้องปฏิบัติในทุกขั้นตอนตามลำดับ โดยเริ่มต้นจากลง “CM-CHANA”

ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวข้างต้น หากประสงค์จะผ่อนผันไม่ swab ไม่กักตัว ให้ยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีนพร้อมแบบ ชม.4 ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ให้สั่ง คุมไว้สังเกต (Control for observation) และต้องประเมินตาม ชม.3 (AstraZeneca เข็มแรก ไม่น้อยกว่า 14 วัน / Sinovac ครบ 2 เข็ม หรือยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ) แต่หากว่า เกิดมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก อาจมีคำสั่งให้ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (swab) และต้องกักตัว (Quarantine) 14 วัน

ส่วนผู้ที่มาจากพื้นที่จังหวัดอื่นนอกเหนือจากจังหวัดสีแดงเข้มและ อ.แม่สอด ให้บันทึกข้อมูลใน “CM-CHANA” ก่อนเดินทางเข้าเชียงใหม่ รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที และให้ สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self – monitoring)

ทั้งนี้คำสั่งฯ ที่ 81/2564 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังให้ยกเลิก คำสั่งฯ ที่ 61/2564 ด้วย

CM-CHANA:
แบบ ชม 4 หนังสืออนุญาตให้เดินทางออกจากที่อยู่อาศัยกรณีคุมไว้สังเกต (Control for observation): http://www.chiangmai.go.th/covid19/assets/pdf/command/p_cm4.pdf
แบบ ชม 3 แบบบันทึกการประเมินตนเอง สำหรับผู้เดินทางที่กลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด/พื้นที่ควบคุมสูงสุด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก: http://www.chiangmai.go.th/covid19/assets/pdf/command/p_cm3.pdfFacebook Comments