ธปท.มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยจากพิษโควิด พักต้น – ลดดอก – คืนรถได้!” 

139

ธปท.มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยจากพิษโควิด พักต้น – ลดดอก – คืนรถได้!” 

 สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะภาคบริการ ท่องเที่ยว ซึ่งมีพนักงานและลูกจ้างได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ทำให้รายได้ลดลง และมีสัญญาณว่าลูกหนี้รายย่อยมีความยากลำบากในการชำระหนี้มากขึ้น
และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือกับผู้ให้บริการทางการเงิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 เน้นลดภาระหนี้ในระยะยาว มีทางเลือก มีความยืดหยุ่น ครอบคลุมสินเชื่อ 4 ประเภท ดังนี้
  1.  สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล จะขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้ยาวขึ้นและจ่ายดอกเบี้ยลดลง

2. ส่วนสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ จะเพิ่มทางเลือกพักชำระค่างวด และสำหรับลูกหนี้จำนำทะเบียนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ให้มีทางเลือกในการคืนรถ หากราคาขายประมูลต่ำกว่าภาระหนี้ ให้ผู้บริการทางการเงินขยายระยะเวลาการชำระหนี้ หรือลดค่างวด

3. เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะยกเว้นดอกเบี้ยช่วงที่พัก หรือคิดดอกเบี้ยค่างวดที่พักชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ได้รับผลกระทบรุนแรง ให้มีทางเลือกในการคืนรถ และหากราคาขายประมูลต่ำกว่าภาระหนี้ ให้ผู้บริการทางการเงินลดภาระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานะของลูกหนี้ โดยห้ามคิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสัญญาเดิม
4. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน จะเพิ่มทางเลือกด้วยการพักเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน และให้ลูกหนี้สามารถทยอยชำระคืนเป็นขั้นบันได (step up) ตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้
 สำหรับลูกหนี้ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ต้องไม่เป็นลูกหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน ก่อนวันที่ 1 มี.ค. 63 และสามารถแจ้งความประสงค์รับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. – 31 ธ.ค. 64 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทางการเงิน เช่น แอปพลิเคชัน, เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, คอลเซ็นเตอร์, และสาขาทุกแห่ง