blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้4 มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงานรวมกว่า 3,883 อัตรา ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

4 มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงานรวมกว่า 3,883 อัตรา ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

-

4 มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงานรวมกว่า 3,883 อัตรา ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด จำนวน 70 แห่ง ดำเนินการโครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 จำนวนรวม 32,718 อัตรา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ค. – ก.ย. 2563 เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ให้แก่แรงงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยดำเนินการภายใต้ อว. ที่จะดำเนินการในลักษณะการช่วยงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานใน อว.ที่ดำเนินการตามชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โครงการนี้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยให้ประชาชนที่ว่างงาน จำนวน 32,718 คน มีงานทำ และได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ทางด้านวิชาการเพื่อต่อยอดเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไปได้ เช่น ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และสังคมเฉพาะด้าน ทักษะการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลพื้นฐานของประชากร ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้ประการเอสเอ็มอี

โดย 4 มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ พร้อมเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ มหาวิยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวทั้งหมดกว่า 3,883 อัตรา โดยมีรายละเอียดขอแต่มหาวิทยาลัยตามภาพต่อไปนี้

S 84852739
S 84852741
S 84852742
S 84852744 83306423 1157674617899645 6836630713730883066 o

blank

Must Read

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้ มาตรการหลัก 1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop...
error: Alert: Content is protected !!