ประกันสังคมจ่ายเงินว่างงานโควิด-19 แล้วกว่า 7 แสนราย เผยเร่งจ่ายเงินว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนที่เหลืออย่างเร็วที่สุด

3471

ประกันสังคมจ่ายเงินว่างงานโควิด-19 แล้วกว่า 7 แสนราย เผยเร่งจ่ายเงินว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนที่เหลืออย่างเร็วที่สุด

     วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรควิด-19 สํานักงานประกันสังคมได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบทําให้ว่างงานเป็นจํานวนมาก ซึ่งสํานักงานประกันสังคมได้มีการจ่ายเงินกรณีว่างงาน จากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคําสั่งของทางราชการ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

      ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ สํานักงานประกันสังคมได้จ่ายเงิน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้ว จํานวน 706,633 ราย เป็นเงิน 3,997.550 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2563) และคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิกรณีว่างงาน อีกเป็นจํานวนมาก ซึ่งสํานักงานประกันสังคมจะเร่งดําเนินการจ่ายเงินว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้นายจ้างกรอกแบบฟอร์มรับรองการหยุดงานของลูกจ้างผ่าน e-form ทางเว็บไซต์ สํานักงานประกันสังคม www.sso.go.th ด้วย เพื่อระบบจะประมวลผลจับคู่ความถูกต้องของข้อมูลแล้วส่งให้ หน่วยปฏิบัติวินิจฉัยจ่ายเงินว่างงานและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ภายใน 3 วันทําการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์ สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

UmFaMa.jpg

Facebook Comments