Home ข่าวทั่วไทย มท.สั่งการผู้ว่าฯทุกจังหวัด ประเมินสถานการณ์และปฏิบัติตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อย่างเคร่งครัด

มท.สั่งการผู้ว่าฯทุกจังหวัด ประเมินสถานการณ์และปฏิบัติตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อย่างเคร่งครัด

-

ปลัดมหาดไทย สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนดฯ แห่ง พ.ร.ก การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นหลักโดยเคร่งครัด

     วันที่ 15 เมษายน 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติให้จังหวัดดำเนินการตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1-3 รวมทั้งมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ข้อมูลและชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ และข้อกำหนดฯ รวมทั้งมติของ ศบค. ดังนี้

  1. ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด-19 ของแต่ละจังหวัด

  2. ดำเนินมาตรการตามแนวทางปฏิบัติ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้อง อย่างเข้มข้นต่อเนื่องในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศตามแนวทางของ ศบค. เบื้องต้นถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

  3. กำหนดปิดร้านสะดวกซื้อเวลาเดียวกันทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศและข้อกำหนดฯ แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

     นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรอผลการประเมินสถานการณ์ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งเป็นสาระสำคัญในการควบคุมโรคติดต่อตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขที่จะนำเสนอต่อ ศบค. พิจารณาในภาพรวมทั้งประเทศต่อไป

U4yE3l.jpg

Must Read

กรีนทราเวล มอบความพิเศษ!! รอบปฐมฤกษ์ สิงหา พาแม่สวดมนต์ วัดถ้ำเมืองนะ เชียงดาว

กรีนทราเวล มอบความพิเศษ!! รอบปฐมฤกษ์ สิงหา พาแม่สวดมนต์ วัดถ้ำเมืองนะ เชียงดาว พิเศษ!! รอบปฐมฤกษ์ สิงหา พาแม่สวดมนต์ วัดถ้ำเมืองนะ เชียงดาว จองด่วนก่อนเต็ม ... จากราคาปกติ 299 บ. เหลือเพียง 260 บ./ท่าน รวมคูปองอาหาร ออกเดินทางวันที่ 12 ส.ค....
error: Alert: Content is protected !!