เมืองแม่เหียะอบรมทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ต่อยอดความรู้สู่ชาวบ้านในชุมชน เพื่อป้องกันไวรัส โควิด-19

1352
เมืองแม่เหียะอบรมทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า

เมืองแม่เหียะอบรมทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ต่อยอดความรู้สู่ชาวบ้านในชุมชน เพื่อป้องกันไวรัส โควิด-19 ที่ห้องประชุม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

     จัดอบรมการทำหน้ากากอนามัย และแอลกอฮร์ล้างมือ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ พัฒนากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยได้รับเกียรติจากคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขบัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร

1549143

     นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า หลังจากที่ได้ส่งแกนนำครู ก. ระดับตำบล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีการขยายผลสร้างครู ก. ระดับพื้นที่ ใน วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 80 พรรษา รวมใจสำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยได้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีกลุ่มพัฒนาสตรี อสม. อพม. จิตอาสาและตัวแทนหน่วยงานราชการ จำนวน 280 คน เข้าร่วม

1549144

     นอกจากกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ครู ก. ระดับหมู่บ้านและชุมชน ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง แล้วยังมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ โคโรน่าไวรัส (Covid-19) การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ หากมีอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม หรือมีไข้ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่สาธารณะ และไม่ปกปิดประวัติการเดินทางไปในกลุ่มประเทศเสี่ยง หรือการติดต่อสัมผัสกับผู้มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

     ทั้งนี้ เมืองแม่เหียะมีมาตรการในการดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยวัดไข้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนรับลงทะเบียน และมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์บริการในห้องประชุม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมครู ก. ทั้งหมด จะได้นำความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยและการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่าไปขยายสู่ชุมชนต่อไป

1549145
1549146
1549147
1549148