จังหวัดเชียงใหม่ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่

1982
นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อไป

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศ กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา และมาตรการต่างๆเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า เนื่องจากในช่วงเดือนที่ผ่านมา ยังพบว่าเกิดจุดความร้อนทั้งในเขตป่าและเขตชุมชนจำนวนมาก ก่อให้เกิดฝุ่นควันปกคลุมในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

เพื่อเน้นย้ำการยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งการให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดต่อไป และสำหรับผู้ชี้เบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดจะได้รับรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112-808 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

S 15098000สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
10 มีนาคม 2563