สั่งปิดที่พักบนดอย “ม่อนแจ่ม” ภายใน 30 วัน หลังพบบุกรุกป่าสงวน

blank

สั่งปิดที่พักบนดอย “ม่อนแจ่ม” ภายใน 30 วัน หลังพบบุกรุกป่าสงวน

     รายงานข่าวความคืบหน้ากรณีที่มีการบุกรุกพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม โดยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. พร้อมด้วยอธิบดีกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) องค์กรฝ่ายปกครองท้องถิ่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือและสรุปสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการบังคับใช้กฎหมายโดยเร่งดำเนินคดีกับผู้ประกอบการรายใหม่ รวมถึงการทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่

blank

     จากการตรวจสอบพื้นที่กรณีบ้านพัก รีสอร์ต ในพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม มีจำนวน 53 ราย ซึ่งพบว่าจำนวน 38 ราย เป็นผู้มีสิทธิอยู่อาศัยทำกิน และอีกจำนวน 12 ราย เป็นผู้มีสิทธิ์อยู่อาศัยทำกิน แต่ทำเกินพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต และมีจำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์อยู่อาศัยทำกิน จึงได้แจ้งความดำเนินคดีนอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่าได้มีการก่อสร้างลานกลางเต็นท์เพื่อเป็นที่พักนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นใหม่จำนวน 8 แห่ง โดยมีการสั่งให้รื้อถอนภายใน 45 วัน ไม่เกิน 60 วัน และจะดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ดอยม่อนแจ่มให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

-(มีคลิป Video) ขีดเส้น 3 เดือน จัดระเบียบ ‘ม่อนแจ่ม’ พบผุดรีสอร์ตบุกรุกโดยนายทุนต่างชาติ

     ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา อำเภอแม่ริม ได้มีการออกประกาศ ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก โดยมีค่าตอบแทน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ ตามกฎหมาย ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจ โดยข้อความตามประกาศระบุว่า

     ตามที่ได้มีประชาชน ซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลแม่แรม และตำบลโปงแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนมากได้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือจัดสร้างสถานที่พัก ทั้งที่มีลักษณะอาคารถาวร หรือชั่วคราว เพื่อให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัย โดยคิดค่าบริการ อันเป็นลักษณะหรือวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจ โดยสถานที่พักชั่วคราวดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้

blank

     ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจการให้ที่พักในรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือสภาพแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2543

     อำเภอแม่ริมจึงขอให้ผู้ที่ได้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่พักทั้งที่มีลักษณะอาคารถาวร หรือ ชั่วคราว เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน โดยได้สร้างสถานที่พักในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียสภาพที่ดิน ซึ่งมีกฏหมายลงโทษผู้กระทำการฝ่าฝืน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ โดยไม่เข้าการได้รับการยกเว้นโทษทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562สั่ง ณ วันที่12 มิถุนายน 2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ ประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ให้ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจดังกล่าว ภายใน 30วัน  (นับแต่วันประกาศนี้)

     โดยอำเภอแม่ริม จะได้รวบรวมข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายงานจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป หากพ้นกำหนดยังปรากฏว่ามีผู้ประกอบที่พักอาศัยรายใดกระทำการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดต่อไป

     สำหรับผู้ประกอบการรายใด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่พัก ดังกล่าวสามารถนำหลักฐาน และเอกสารมาแจ้งหรือแสดงที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ริมได้ในวันและเวลาราชการ

blank blank blank blank blank