ราชกิจจาฯ ออกประกาศคุมเข้มสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ป้องกันการติดเชื้อ อันตรายจากการสัก

ราชกิจจาฯ ออกประกาศคุมเข้มการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ป้องกันการติดเชื้อ อันตรายจากการสัก

     เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย โดยประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า  โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ การแพ้สีหรือสารเคมี เป็นต้น ประกอบกับมูลฝอยที่เกิดจาก การประกอบกิจการ เช่น เข็มสัก วัสดุปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง หากไม่ได้รับการจัดการ ที่ถูกสุขลักษณะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการนี้ด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิกดูประกาศตัวเต็ม

T 0006 page 001
T 0006 page 002
T 0006 page 003
T 0006 page 004
T 0006 page 005

เพิ่มเติมดูได้ที่เพจจังหวัดเชียงใหม่

ติดตามเว็บไซต์ CM108 ประจำจะไม่พลาดข่าวสาร