ม.ธรรมศาสตร์ อนุญาตให้นักศึกษาที่เป็นประจำเดือน “ลาหยุด” ได้โดยไม่กระทบการเรียน

29

15 พ.ย. 66 -เพจเฟซบุ๊ก “องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เผยแพร่ประกาศที่ลงนามโดย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การกำหนดให้มีวันลาหยุดสำหรับผู้มีประจำเดือน

โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยสภานักศึกษา ในการประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มธ. ศูนย์รังสิต และระบบออนไลน์ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาข้อเสนอ เรื่องการ “กำหนดให้มีวันลาหยุดสำหรับผู้มีประจำเดือน” เนื่องจากพบว่ามีนักศึกษาผู้มีประจำเดือนมีอาการต่างๆ เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ ท้องอืด ท้องผูกหรือท้องเสีย เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย อารมณ์แปรปรวนวิตกกังวลง่าย มีพฤติกรรมแยกตัวจากเพื่อน ครอบครัว หรือคนรอบข้าง ไม่มีสมาธิ ไม่กระตือรือร้น ทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนหรือดำเนินชีวิตได้ตามปกติในช่วงระยะเวลาของการมีประจำเดือน ซึ่งนักศึกษามีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในชั้นเรียน แต่ไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้เนื่องจากมีอาการดังกล่าว

ในการนี้ ฝ่ายวิชาการฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นความสำคัญและความจำเป็นของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าวข้างต้น จึงขอความร่วมมือคณะ สถาบัน วิทยาลัย แจ้งอาจารย์ผู้สอนพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาผู้มีประจำเดือนที่ได้รับผลกระทบจากอาการดังกล่าวสามารถลาหยุดได้ โดยไม่กระทบกับการจัดการเรียนการสอนของชั้นเรียน

อาจเป็นภาพวาดรูป ลิงลม และ ข้อความ