ธนาคารโลก (World Bank) จัดอันดับไทย อยู่กลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางระดับบน” ร่วมกับมาเลเซีย และอินโดนีเซีย

59

8 ก.ค. 66 – ธนาคารโลก (World Bank) เปิดเผยการจัดกลุ่มประเทศตามรายได้ประจำปี 2567 (1 ก.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567) โดยไทยยังคงอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับบน (upper middle income) เช่นเดียวกับปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งมีมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นอีก 2 ประเทศในอาเซียนที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว

สำหรับการจัดกลุ่มประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็น 4 กลุ่มรายได้ (ประเมินรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI per capita) โดยใช้วิธี Atlas method) ได้แก่
– ประเทศรายได้ต่ำ (low) : เฉลี่ยต่ำกว่า 1,135 ดอลลาร์สหรัฐ
– ประเทศรายได้ปานกลางระดับล่าง (lower-middle) : เฉลี่ยระหว่าง 1,136–4,465 ดอลลาร์สหรัฐ
– ประเทศรายได้ปานกลางระดับบน (upper-middle) : เฉลี่ย 4,466–13,845 ดอลลาร์สหรัฐ
– ประเทศรายได้สูง (high) จากการ : เฉลี่ยมากกว่า 13,845 ดอลลาร์สหรัฐ

สถานการณ์รายได้ของแต่ละประเทศดีขึ้นในปี 2565 เนื่องจากการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในแง่ของรายได้ประชาชาติต่อหัว ประมาณ 80% ของประเทศทั่วโลกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในปี 2565 เทียบกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดในปี 2562

ที่มา : World Bank