ประชุมสภา อบจ.เชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ประชุมสภา อบจ.เชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจีรเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 พร้อมทั้งเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ,ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 , ขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

     โดยมีนายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสภาฯ ณ ห้องช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ZbFyc0.jpg
ZbFm0R.jpg
ZbFFsu.jpg