AIS ผลักดันหลักสูตรอุ่นใจ CYBER สู่การเป็นแบบเรียนเยาวชน ประเดิมจับมือ “ยุพราชวิทยาลัย” มุ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งแรกของภาคเหนือ ที่นักเรียนและบุคลากรมีทักษะดิจิทัล 100%

107

AIS ผลักดันหลักสูตรอุ่นใจ CYBER สู่การเป็นแบบเรียนเยาวชน ประเดิมจับมือ “ยุพราชวิทยาลัย” มุ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งแรกของภาคเหนือ ที่นักเรียนและบุคลากรมีทักษะดิจิทัล 100%

หลังจากที่ AIS ได้ลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเป้าหมายนำเนื้อหาในหลักสูตรอุ่นใจ CYBER ไปสู่เยาวชนและนักเรียน ผ่านโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ที่ครอบคลุมเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 245 เขต รวม 29,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ล่าสุดได้ ร่วมกับ “โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย” นำหลักสูตรอุ่นใจ CYBER เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน พร้อมตั้งเป้าเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งแรกของภาคเหนือ ที่นักเรียนทุกระดับชั้น คณะครู และบุคลากร เข้าเรียนรู้หลักสูตรอุ่นใจ CYBER และวัดระดับจนมีทักษะดิจิทัลครบ 100% ภายในปีการศึกษา 2566

LMcq7P.jpg

LMc5gt.jpg

นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ AIS กล่าวว่า “นับเป็นก้าวสำคัญที่เราได้เริ่มขยายผลหลักสูตรอุ่นใจ CYBER เข้าไปสู่สถาบันการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านความร่วมมือกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด้วยการนำหลักสูตรเข้าไปอยู่ในการเรียน การสอน หรือกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้ทักษะดิจิทัล เพื่อส่งเสริมเป้าหมายให้เยาวชนยุคใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับโลกออนไลน์ สามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ได้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้พร้อมใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และสร้างสรรค์ โดยความสำเร็จของการยกระดับหลักสูตรอุ่นใจ CYBER ในครั้งนี้ เกิดจากการร่วมมือประสานสำคัญ ได้แก่ 1.) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ 2.) ตัวนักเรียนเองที่ให้ความสนใจในการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนตระหนักถึงภัยไซเบอร์ ร่วมขับเคลื่อนการสร้าง Digital Citizenship หรือ พลเมืองดิจิทัล ในอนาคต”

LMcE2e.jpgLMcjtk.jpg

นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “การปลูกฝังให้เยาวชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของโรงเรียน ที่ตั้งใจผลักดันให้เป็นแบบเรียนของเยาวชน ซึ่งจะช่วยยกระดับภาคการศึกษาไทยให้มีองค์ความรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตรอุ่นใจ CYBER ของเอไอเอส ยังสอดคล้องกับแนวทางของโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ โดยพร้อมนำหลักสูตรอุ่นใจ CYBER เข้ามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ในปีการศึกษา 2566 โดยตั้งเป้าหมายที่บุคลากร และนักเรียนกว่า 3,000 คน ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ให้ผ่านการทดสอบองค์ความรู้และเรียนจบหลักสูตรครบทั้ง 100% ภายในปีการศึกษา 2566 ด้วยการกระตุ้นให้ครูผู้สอนนำไปวางแผนและปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาวิทยาการคำนวณ และกิจกรรมแนะแนว เป็นต้น”

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์ และทักษะทางดิจิทัล ผ่าน หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ในระบบออนไลน์ ได้ที่ https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

LMcOFl.jpg