AIS นําเทคโนโลยีดิจิทัล เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ชายขอบ พื้นที่จังหวัดตาก

73

AIS นําเทคโนโลยีดิจิทัล เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ชายขอบ พื้นที่จังหวัดตาก

 

พฤศจิกายน 2565 : เอไอเอส โดยนายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการ ภูมิภาค-ภาคเหนือ ตอกย้ำแนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ายกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาสังคมไทยในทุกมิติ พร้อมมุ่งขยายโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประชาชนอย่างเท่าเทียม โดยในพื้นที่ภาคเหนือ เอไอเอส จับมือร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้แก่ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สวทช. โดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ,ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโครงการ ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้แก่ชุมชนชายขอบ

ล่าสุดส่งมอบระบบไอซีทีฯ ที่โรงเรียน ตชด.บ้านแม่จันทะ อ.อุ้มผาง และศกร.ตชด.วะกะเลโค๊ะ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษาแก่เยาวชน และชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารโทรคมนาคม ภายใต้โครงการ ไอซีที เพื่อชุมชนชายขอบ โดยพื้นที่ภาคเหนือ ได้ร่วมดำเนินโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 19 แห่ง อาทิที่ อ.แม่สะเรียงจ.แม่ฮ่องสอน , อ.เชียงคำ จ.พะเยา , อ.อมก๋อย และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ สร้างโอกาสการเข้าถึง ทั้งในภาคการศึกษา, สาธารณสุข ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืน

เอไอเอส พร้อมนำศักยภาพเข้าสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ร่วมสร้างเติบโตกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

Giuzcl.jpg
Giu42k.jpg
GiufTE.jpg
GiuhlN.jpg
GiukvV.jpg
Giu9BQ.jpg
GiuTqS.jpg