โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการฯ จัด Business Matching ผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนกับ Digital Platform สร้างโอกาสต่อ ยอดตลาดรูปแบบใหม่ ส่งท้ายก่อนปิดโครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพฯ

blank

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการฯ จัด Business Matching ผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนกับ Digital Platform สร้างโอกาสต่อ ยอดตลาดรูปแบบใหม่ ส่งท้ายก่อนปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฯ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม Business Matching เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ให้บริการ Digital Platform ทางการตลาดเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและขยายตลาดลูกค้ารูปแบบใหม่ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล” เป็นกิจกรรมส่งท้ายก่อนปิดโครงการฯ โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพร้อมแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาก่อนปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จังหวัดลำปาง

6WhL7f.jpg

นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ให้ข้อมูลว่า โครงการดังกล่าวดำเนินงานโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันพร้อมยกระดับสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม โดยสร้างภูมิคุ้มกันแก่สถานประกอบการให้สามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้อีกด้วย

6WhyFz.jpg

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “ทิศทางของ Ecommerce ในโลกธุรกิจปัจจุบันกับการปรับตัวของผู้ประกอบการท้องถิ่น” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวของธุรกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ก่อนเข้าสู่กิจกรรมพบปะทางธุรกิจกับผู้ให้บริการ Digital Platform ชื่อดังระดับประเทศและสากลมากกว่า 10 platform อาทิ LINE, Instagram, Facebook, Lazada, Alibaba, Amazon ฯลฯ โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid Event จำกัดจำนวนผู้ร่วมงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) โดยมีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง (จ.ลำปาง) เป็นศูนย์กลางการจัดงาน พร้อมเชื่อมโยงการจัดงานไปอีก 2 จังหวัด ได้แก่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) และโรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (จ.แม่ฮ่องสอน) เพื่อให้ผู้ประกอบการในโครงการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมในงานเพื่อแบ่งปันความรู้แก่บุคคลภายนอกผ่านเว็บไซต์ www.mchidigitaltransform.com อีกด้วย

6Whm2q.jpg6WhIT8.jpg6WhMlR.jpg6Wk0Bu.jpg6Wk7qZ.jpg6WkS8I.jpg6Wkz7P.jpg