ศบค. มีมติ! ให้จัดงาน “เทศกาลลอยกระทง” ได้ในทุกพื้นที่ โดยให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

439

ศบค. มีมติ! ให้จัดงาน “เทศกาลลอยกระทง” ได้ในทุกพื้นที่ โดยให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  เวลา 12.40 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล พญ. สุมณี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค ได้กล่าวในการแถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกรณีการจัดงานเทศกาลลอยกระทงว่า ที่ประชุม ศบค. ใหญ่ มีมติให้จัดงานเทศกาลลอยกระทงได้ แบ่งเป็น สองกลุ่ม งานขนาดเล็ก ระดับบุคคล ครอบครัว สามารถดำเนินการได้ โดยยึดถือ มาตรการ Universal prevention หรือ DMHTT ตามที่สาธารณสุขกำหนด
อีกแบบ คือการจัดงานเทศกาลขนาดใหญ่ (Event) ได้แก่ งานลอยกระทงที่จัดโดย จังหวัดสุโขทัย หรือเชียงใหม่ โคมลอยยี่เป็ง และ กทม. เป็นต้น ให้ขอความเห็นชอบจาก คกก.โรคติดต่อจังหวัด/ กทม. และให้ คกก.โรคติดต่อจังหวัด/ กทม. ดูแล กำกับการจัดงานในภาพรวมในพื้นที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ยึดแนวทางและมาตรการรณรงค์ ที่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกัน แล้วได้กำหนดแนวปฏิบัตินำเสนอ ศบค.เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแบบเล็กหรือแบบใหญ่ สามารถจัดได้ทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทั้งนี้ ทางกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้มีการเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลด้วย
Facebook Comments